REGULAMIN SPRZEDAŻY USŁUG PRZEZ INTERNET

REGULAMIN SPRZEDAŻY USŁUG PRZEZ INTERNET

1. Postanowienia ogólne

 1. Aktualną i obowiązującą wersję niniejszego Regulaminu sprzedaży usług przez Internet (Regulaminu Sprzedaży) można zawsze znaleźć na stronie www.dietalive.pl/regulamin.
 2. Regulamin Sprzedaży wchodzi w życie z dniem 01.06.2018 r. i stanowi dokument określający zasady sprzedaży usług poprzez serwis internetowy pod adresem www.dietalive.pl oraz dietalive.nakiedy.pl, zwany dalej Serwisem.
 3. Składając zamówienie w Serwisie Klient / Pacjent oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem Sprzedaży i akceptuje jego postanowienia, a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rezerwacji terminu konsultacji oraz wykonania usługi.
 4. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie zarówno do usług świadczonych na rzecz wszystkich podmiotów, w tym pacjentów. Jeśli z treści Regulaminu wynika, że dane postanowienie ma zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych z konsumentem, postanowienia te nie mają zastosowania do pozostałych podmiotów.

2. Właściciel Serwisu

Właścicielem Serwisu jest firma: Ariel Jarczewski ul. Padlewskiego 16/13, 09 – 100 Płońsk, NIP: 5671758732 REGON: 142650200 zwana dalej dietalive.pl . Serwis prowadzi sprzedaż realizowanych przez siebie usług na odległość (on-line) za pośrednictwem swojej strony internetowej www.dietalive.pl, nr telefonu + 48 731828226.

3. Ceny i płatności

 1. Ceny zamieszczone na internetowej stronie Serwisu są podane w polskich złotych i są cenami brutto do zapłaty.
 2. Płatności elektroniczne na stronie dietalive.pl realizowane są za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

4. Rezerwacje konsultacji i zamówienia

 1. Rezerwacje i zamówienia przyjmowane są poprzez formularz rejestracji zamieszczony na internetowej stronie serwisu dietalive.pl, drogą mailową na adres dietalive.pl@gmail.com.
 2. Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie poprawnego wypełnienia formularza oraz opłacenia wybranej usługi przez system przelewy24. Tym samym ma miejsce zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie podanym w art. pomiędzy Kupującym oraz Sprzedającym – Serwisem dietalive.pl.
 3. Zrealizowane rezerwacje i zamówienia (zalecenia i jadłospisy) dostarczane są w formacie elektronicznej poprzez adres e-mail dietalive.pl@gmail.com.
 4. Składając zamówienie Kupujący będący konsumentem oświadcza, iż zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, żąda rozpoczęcia świadczenia usług objętych zamówieniem przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w związku z czym przyjmuje do wiadomości fakt, iż w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia za wykonane do czasu odstąpienia usługi.
 5. Do każdego zamówienia, na prośbę klienta, wystawia się fakturę bez VAT. Serwis dietalive.pl ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane przez Kupującego dane są niepełne lub błędne, o czym serwis dietalive.pl powiadomi Kupującego poprzez przesłanie mu wiadomości drogą elektroniczną.
 6. Kupujący może dokonać zapłaty za wykonaną usługę poprzez: system płatności elektronicznych Przelewy24, przelew bankowy na konto bankowe , lub gotówkowo.
 7. Zmiany w rodzaju rezerwacji, należy dokonać najpóźniej 3 dni robocze przed terminem konsultacji. O zmianie rodzaju konsultacji należy powiadomić telefonicznie na nr 731 828 226 lub mailowo na adres dietalive.pl@gmail.com.
 8. Przed rezerwacją należy opłacić różnicę w koszcie konsultacji. Jeśli rodzaj konsultacji jest tańszy różnica zostanie zwrócona na podane przez klienta konto o ile była ona zgłoszona do 14 dni po rezerwacji terminu.

4. Czas dostawy usługi

 1. Wykonana usługa (zalecenia lub diety) dostarczana jest on-line (format elektroniczny) do 14 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.
 2. Konsultacje prowadzone osobiście lub za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość zostaną przeprowadzone w terminie wybranym w formularzu rejestracji serwisu dietalive.pl lub ustalonym wspólnie przez Zamawiającego i Usługodawcę.
 3. Jeśli terminy te nie będą mogły być dotrzymane przez serwis dietalive.pl z powodów niezależnych od Zamawiającego, Serwis poinformuje o tym fakcie Zamawiającego drogą mailową i/lub telefoniczną i wskaże nowy termin realizacji usługi.
 4. Jeśli nowy termin nie zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego, przysługuje mu prawo do zwrotu opłaty za Usługę.
 5. Serwis nie zwróci opłaty Zamawiającemu jeśli brak dotrzymania terminu wynika z jego zaniechań, działań lub braku działań koniecznych do prawidłowej realizacji usługi (np. brak kontaktu i odpowiedzi na maile i telefony, nieprawidłowe wypełnienie kwestionariusza, nie dokonanie koniecznych korekt w błędnie wypełnionym kwestionariuszu lub nie dokonania opłaty).

5. Rodzaje świadczonych usług

 1. Konsultacje żywieniowe (w tym interpretacja badań laboratoryjnych oraz zalecenia w formie elektronicznej po przeprowadzonej konsultacji) Usługa świadczona po uprzednim umówieniu się z zamawiającym, osobiście lub za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość.
 2. Indywidualny plan żywieniowy czyli zbilansowana dieta/dieta specjalistyczna dostosowana do pacjenta, celów Zamawiającego. przesłana w formie elektronicznej jako jadłospis 7 lub 14 dni. Serwis zastrzega sobie prawo do sporządzenia i przesłania planu żywieniowego nawet do 30 dni od odbycia konsultacji.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące usługi będą uprzednio komunikowane Klientowi.  Zamawiając usługi w Serwisie oświadcza, że jest świadomy stanu swojego zdrowia lub stanu zdrowia swojego dziecka. Odbył konsultacje lekarskie i został poinformowany o braku przeciwwskazań do stosowania odpowiedniej diety dla jego stanu zdrowia.
 4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody na zdrowiu wynikłe z braku konsultacji lekarskiej w sprawie przeciwwskazań do stosowania otrzymanego planu żywieniowego.
 5. Serwis nie odpowiada również za nieprawidłową technikę wprowadzenie planu w życie niezgodną z zaleceniami. Każda osoba powinna najpierw zasięgnąć opinii lekarza dotyczącej przeciwwskazań do wprowadzenia diety.  Zamawiający jest zobowiązany poinformować serwis o stanie swojego zdrowia, chorobach przewlekłych, przeciwwskazaniach do stosowania diety oraz wykluczonych produktów żywnościowych.
 6. Przygotowanie skutecznego, zdrowego i bezpiecznego planu  żywieniowego jest możliwe tylko w przypadku podania wszystkich niezbędnych informacji. Osiągnięcie celów zakładanych w planie żywieniowym jest możliwe tylko w wypadku ścisłego stosowania się Zamawiającego do otrzymanych zaleceń, które nie powinny być zmieniane i stosowane wybiórczo.
 7. Mimo najwyższej staranności włożonej w przygotowanie usługi, jej efekty nie są możliwe do jednoznacznego przewidzenia. Każdy organizm jest inny i inaczej reaguje na stosowanie poszczególnych diet w tym diet specjalistycznych. Natężenie i tempo zmian w organizmie Zamawiającego zależy od bardzo wielu czynników, przede wszystkim od poziomu jego zaangażowania w realizacji planu, a także od innych okoliczności takich jak predyspozycje genetyczne i typ budowy ciała, tryb życia, ilość snu, przebyte choroby, choroby bieżące i itp. Dlatego serwis nie ponosi odpowiedzialności za końcowe efekty osiągane po zastosowaniu zaleceń oraz planu żywieniowego. Wśród osób dopiero rozpoczynających stosowanie takich planów efekty mogą być bardzo zróżnicowane.
 8. Pakiety żywieniowe są objęte również regulaminem konsultacji i planów żywieniowych. Ważność pakietu- 6 miesięcy od daty pierwszej wizyty.
 9. Jadłospisy podlegają jednokrotnej poprawie. Jeśli problemy z wprowadzeniem jadłospisu wynikają z wybiórczości pokarmowej dziecka nie podlegają poprawie. Rodzic wprowadzający dietę zobowiązuje się do pracy z dzieckiem nad rozszerzaniem jego posiłków. A wyniki są bardzo zależne od włożonej w to pracy.
 10. Pacjent najpóźniej do 2 dni przed wizytą powinien przesłać na adres dietalive.pl@gmail.com wyniki badań wraz z wypełnionym Kwestionariuszem żywieniowym.
 11. Brak opłaty, brak potwierdzenia rezerwacji 24h przed konsultacją lub zaniechanie przesłania kwestionariusza żywieniowego skutkuje odwołaniem wizyty.  Odwołaną wizytę można wykorzystać w innym terminie w okresie 6 miesięcy od daty pierwotnego terminu rezerwacji.
 12. Pytania dotyczące  odbytej konsultacji należy przesłać w wiadomości e-mail ( w cenie konsultacji są dostępne 2 wiadomości e-mail z zapytaniami) w czasie nie dłuższym niż 30 dni od ostatniej konsultacji.
 13. Przełożenie terminu konsultacji jest możliwe dwukrotnie, w innym wypadku termin konsultacji przepada, a zwrot należności za konsultację nie przysługuje.

6. Prawa autorskie

Treści zamieszczone na stronach serwisu oraz otrzymane przez Zamawiającego w ramach świadczenia usług przez Serwis stanowią własność firmy Ariel Jarczewski i podlegają ochronie. Zabrania się ich komercyjnego wykorzystania, odsprzedaży czy powielania i udostępniania innym osobom bez zgody autora.

7. Reklamacje

 1. Wszystkie usługi sprzedawane przez serwis są wykonane przez firmę Ariel Jarczewski będącą właścicielem serwisu.
 2. Reklamowaną usługę Klienci zarejestrowani w systemie zwracają do serwisu w postaci oryginalnego dokumentu w formacie elektronicznym mailowo na adres dietalive.pl@gmail.com w formie odpowiedzi na otrzymany wcześniej mail z dostawą wykonanej usługi.
 3. Wszyscy klienci wysyłają ponadto drogą mailową dokładny opis wad stanowiących podstawę reklamacji.
 4. Serwis zobowiązuje się do pozytywnego rozpatrzenia reklamacji w przypadku, gdy dana usługa wykonana została wadliwie i/lub niekompletnie, i stosownie poprawić/uzupełnić ją na własny koszt.
 5. Poprawiona i/lub uzupełniona usługa zostanie przekazana Zlecającemu taką samą drogą, jak pierwotnie dostarczona usługa.

8. Prawo odstąpienia od umowy przez Konsumenta

 1. Kupujący będący konsumentem zawierający umowę o świadczenie usług ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy, tj. przesłania Kupującemu potwierdzenia zlecenia zawierającego informację o koszcie usługi oraz terminie jej realizacji.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient będący konsumentem zobowiązany jest poinformować serwis o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego pocztą elektroniczną na adres: fakturydietalive.pl@gmail.com
 4. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu jest wyłączone w przypadku świadczenia Usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 14-dniowego terminu, oraz  świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
 5. Za rozpoczęcie świadczenia usług przez serwis uznaje się moment rezerwacji przez Zamawiającego wybranej usługi

9. Skutki odstąpienia od umowy.

 
 1. W przypadku odstąpienia od umowy serwis zwróci Klientowi wszystkie otrzymane płatności w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostanie poinformowane o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 2. Nie ma możliwości zwrotu części kosztów usług zakupionych w pakiecie, nie można jej rozdzielać.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientom, którzy nie zawierają umowy jako konsument (w tym również osobom fizycznym zawierającym umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej).
 4. W przypadku niestawienia się Zamawiającego na zarezerwowany termin wykonania usługi lub przy przełożeniu terminu wizyty (wykonania usługi) kwota usługi nie podlega zwrotowi. Rezerwację usługi można odwołać najpóźniej 14 pełnych dni roboczych od daty rezerwacji terminu, w przypadku nieodwołania usługi w tym terminie kwota usługi nie podlega zwrotowi.

10. Odmowa przyjęcia pacjenta

Dietetyk może odmówić przyjęcia pacjenta, jeśli jednostki chorobowe wykraczają poza specjalizację dietetyka oraz gdy pacjent nie stosuje się do regulaminu, nie wprowadza zaleceń dietetyka, przejawia agresywne, roszczeniowe zachowania, nagminnie  nie dostarczył wszystkich niezbędnych dokumentów, posiada zaległości w płatnościach.

11. Inne

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

12. Ochrona prywatności

 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób: poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje, poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. “ciasteczek”). Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. Serwis może zapisać ponadto inne informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 2. Dane podane w formularzu będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. dla dokonania procesu przygotowania i wysyłki zamówionej usługi towaru lub kontraktu handlowego.
 3. Wszyscy, którzy przekazali do Serwisu swoje dane osobowe mogą żądać ich korekty, uzupełnienia zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia. Wymienione czynności można dokonać poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres email: dietalive.pl@gmail.com

13. Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 2. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

14. RODO

CELE I ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w SERWISIE dietalive.pl W trosce o bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych oraz w celu dopełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO informujemy o tym, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ariel Jarczewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Ariel Jarczewski pod adresem: Zygmunta Padlewskiego 16/13, 09-100 Płońsk
 1. Celem zbierania danych jest wykonanie umowy o świadczenie usług dietetycznych (porada dietetyczna, ułożenie indywidualnego planu żywieniowego, itp).
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych dotyczących stanu zdrowia (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) , obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Pani/Pana praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.:po 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.)
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania ww umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy.
 5. Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą udostępnianie podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 6. Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez: okres wykonywania obowiązków wynikających z umowy, okres wynikający z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, okres, w którym administrator może ponieść konsekwencje prawne w związku z wykonywaniem umowy.
 9. Wszelkie wnioski i pytania w temacie przetwarzania danych osobowych należy kierować pod adres poczty elektronicznej: fakturydietalive.pl@gmail.com
PLIKI DO POBRANIA: REGULAMIN DIETALIVE FORUMLARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY Pouczenie o odstąpieniu od umowy